Algemene voorwaarden

Bij het maken van jouw afspraak bij Mediskin Clinic Latem ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

 1. Een afgesloten contract kan niet terug geroepen worden , nog terug betaald worden.
 2. Het contract heeft een periode van 12 maanden en zal stilzwijgend verlengd worden.
 3. Elk contract kan schriftelijk en aangetekend opgezegd worden na 1 jaar en dit 2 maand voor de einddattum van het contract . De opzegging start dan bij aanvang van het tweede jaar.
 4. Het getekende contract zorgt voor een aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
 5. Deze voorwaarden strekken de contracterende partijen tot wet, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk andersluitend beding tussen partijen.
 6. De betalingen gebeuren op in de zaak voor het volledige bedrag of via dommiciliering in max 3 keer.
 7. Wanneer het contract van 12 maand is ondertekend dan zullen de betalingen , indien verkozen wordt voor spreiding, steeds opeisbaar zijn.
 8. Betalingen die niet tijdig gebeuren worden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een verwijlintrest van 10 % per jaar.
 9. Het niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting geeft de zaak recht op een schadevegoeding forfaitair begroot op 10% van het openstaand saldo, zonder dat deze kleiner kan zijn dan 125 eur.
 10. Bij niet naleven van de betalingsvoorwaarden wordt alles onmiddellijk opeisbaar.
 11. Het niet naleven van de afspraken ( 48 uren annulatieregel) , zal in rekening worden gebracht als een te betalen beurt.
 12. Bij ziekte volstaat een doktersattest ter annulatie.
 13. Behandelingen en of kuren die betaald zijn , kunnen omgezet worden in andere behandelingen maar niet terug betaald worden.